Et åpent brev til Mattilsynet og Stortinget.

 

Et ønske om gjennomsyn av regelverk for hestehold i Norge

Vi i Forening for Barfothest og Naturlig hestehold har med glede lagt merke til oppmerksomheten rundt burhold av dyr i forskjellige medier. Både produksjonsdyr og kjæledyr har blitt omtalt, og det blir fokusert på de negative konsekvensene av å bli holdt i bur. De fleste vil ikke lenger vedkjenne seg kaniner som bor i bur mesteparten av døgnet, og flere butikkjeder har bestemt å ikke selge egg fra burhøns. Kyr har som kjent fått lovpålagt to måneders beite hvert år.

For hesten er situasjonen fortsatt annerledes:

Fra Lovdata:
§ 22 Alle hester skal sikres mulighet for daglig mosjon og uteliv i egnet luftegård eller på beite. Hester som står oppstallet i boks, skal ha daglig trening eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst 2 timer per dag. Hester som står oppbundet, skal i tillegg til eventuell daglig trening sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i minst 2 timer per dag.

§ 16 Anlegget skal ha tilgang til egnede og mange nok luftegårder, slik at alle hestene kan slippes ut minst 2 timer hver dag.

§ 4 Ved alt hold og bruk av hest skal det tas hensyn til hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, og hesten skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. Det skal legges til rette for at hest kan holdes i grupper der beite inngår.

I praksis betyr dette at det ifølge regelverket fortsatt er lov å holde hesten innesperret i et bur i 22 timer i døgnet, året rundt.

Vi ønsker et svar med en dyrevelferdsmessig begrunnelse på hvorfor denne bestemmelsen fremdeles gjelder i Norge.

Det finnes omfattende forskning som tilsier at den tradisjonelle oppstallingsmetoden kan være skadelige for hestens mentale og fysisk helse. Hester som tilbringer mange timer i døgnet på boks er mer utsatte for adferdsforstyrrelser, samt fysiske problemer som opphovnede bein, kolikk og utfordringer i muskel- og skjelettapparatet. Luftveisproblemer er vanlige pga. høye nivåer av støv, ammoniakk og endotoksiner fra avføring. Se referanser 1-6

Det finnes heldigvis en del hester som har bevegelsesfrihet i store deler av døgnet. Men siden loven tillater at de kan stå inne i 22 timer hvert døgn, må vi regne med at dette også skjer. Formuleringen av forskriften åpner også for at de to pålagte timene kun kan brukes til trening, og at hesten da ikke får noen mulighet til fri bevegelse. Det er også valgfritt om hesten får selskap av andre hester i luftegården. Det finnes ikke heller lovpålagte krav om størrelsen på uteområder. Det siste fører til at mange anlegg har luftegårder som er for små til at hesten trygt kan bevege seg i alle sine naturlige gangarter.

Hesten er et sosialt dyr med behov for kontakt med artsfrender. Kontakten med mennesket erstatter ikke behovet for kontakt med andre hester. At hestene kan se hverandre gjennom gitter eller over gjerder dekker heller ikke behovet for sosial kontakt. Det blir stilt krav om tilrettelegging for at hestene kan holdes i grupper på beite, men det er ingen krav om at denne muligheten faktisk benyttes. Dermed fratas mange hester denne muligheten hele sitt liv uten at det gir lovmessige konsekvenser.

Det blir ofte argumentert at fri bevegelse og spesielt gruppehold av hester gir økt skaderisiko, men dette er ikke blitt bevist. Forskningen viser heller motsatte resultater. Spesielt unghester trenger å vokse opp i en flokk med god plass å bevege seg på for å sikre optimale oppvekstvilkår, både psykisk og fysisk. Det vil gjøre dem bedre i stand til å være velfungerende og trygge å omgås med som voksne hester. Se referanser 7-15

Vi i Foreningen for Barfothest og Naturlig hestehold opplever at hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov ikke tilfredsstilles ved dagens upresise forskrifter.

Vi ønsker en gjennomgang av gjeldende regelverk for hestehold i Norge, og foreslår følgende endringer:
-forby å holde hester oppbundet i spiltau
-krav om betydelig økning av minimumstid utenfor boksen
-krav om minimumstid av fri bevegelse i luftegård eller beite i tillegg til eventuell trening
-krav om tydelig definert minimumsstørrelse for luftegårder
-krav om økte muligheter for hester til å få dekket sine intraspesifikke sosiale behov
-krav om at nye anlegg planlegges med nok uteområder til at hestene får tilfredstilt sine sosiale, fysiske og adferdsmessige behov.

Mange andre europeiske land (spesielt Tyskland, Sveits og Sverige) har begynt å innse at hestene trenger helt andre forhold enn det vi tradisjonelt har tilbudt dem. Vi ønsker herved å starte en dialog også i Norge, og vi stiller gjerne opp til debatt eller for å svare på spørsmål rundt dette tema. Se referanse 16

Med hilsen

Foreningen for Barfothest og Naturlig hestehold
Solbakken Gård
7110 Fevåg

Torill Iversen (leder)
Ina Dramstad (sekretær)

Referanser:

1 https://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/box-ger-fler-skador-an-losdrift.htm?fref=gc

2 http://hest.no/article.html?news.nid=12583#.WZK-E7puIdX

3 Om stereotypier: Luescher et al 1991; McGreevy et al 1995;
4 Om vanskeligheter i trening: Rivera et al 2002;
5 Om forstyrrelser i fordøyelsens fysiologi: Vervuert and Coenen 2002

6 http://www.thehorse.com/articles/25106/consequences-of-stall-confinement

7 https://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/anpassning-ar-nyckeln-till-hallbarhet-ridhastar.htm

8 Group housing of horses – animal welfare and human safety
9 Grete H.M. Jørgensen, Cecilie M. Mejdell and Knut E. Bøe

10 Hartmann E, 2010 Managing Horses in Groups to Improve Horse Welfare and Human Safety, 35).
http://pub.epsilon.slu.se/2396/2/hartmann_elke_101108.pdf

11 Domesticated horses differ in their behavioural and physiological responses to isolated and group housing. Yarnell K, Hall C, Royle C, Walker SL, 2015).

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25725117

13 Jørgensen GHM, Bøe KE, 2007. Individual paddocks versus social enclosure for horses. Horse
behaviour and welfare, EAAP publication No 122, 79-83; Hartmann E, 2010 Managing Horses in Groups to Improve Horse Welfare and Human Safety, 35.

14 https://stud.epsilon.slu.se/1966/1/odlander_j_101028.pdf

15 http://www.tidningenridsport.se/Fakta/Veterinart/2017/8/Liten-hage-kan-gora-hasten-halt/

16 https://www.mittelhessen.de/lokales/region-dillenburg_artikel,-Das-Land-schliesst-das-Landgestuet-_arid,982529.html

for et sunt og godt hesteliv