Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 23 mars 2015

 

Barfothest og naturlig hestehold

Vedtekter

 

1 Navn

Foreningens navn er Barfothest og naturlig hestehold. Den er registrert med organisasjonsnummer 914070147

 

2 Formål

Barfot hest og naturlig hestehold skal være en samlende og ledende nasjonal medlemsorganisasjon for å fremme god hestevelferd innen barfot hovtrim og naturlig hestehold. Fagfeltet omfatter barfot hovtrim, løsdrift og oppstalling, fôring, beitedrift, øvrig stell, flokkliv og hestevelferd.

Laget er åpent for alle med slik interesse.

3 Arbeidsfelt

Foreningen skal være en åpen og inkluderende felles møteplass for brukere og eiere av hest samt fagfolk, som vil fremme lagets formål og utvikle barfot hovtrim, naturlig hestehold og god hestevelferd i Norge.

Foreningen skal være en støtte for medlemmer som vil holde hestene sine barfot og praktisere ett naturlig hestehold ved å bidra til gode fagmiljø lokalt og nasjonalt, gi råd, formidle kontakt med rådgivere og arrangere kurs og samlinger.

Foreningen skal bidra til å heve kunnskapsnivået om barfot hovtrim, naturlig hestehold og god hestevelferd både blant medlemmene, andre hesteeiere og i samfunnet for øvrig.

Foreningen skal samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om barfottrim, naturlig hestehold og god hestevelferd.

Foreningen skal støtte hesteeiere og initiativ som viser barfothester i aktiv bruk, og være med å arrangere aktiviteter for barfothester.

Foreningen skal aktivt sette positivt fokus på og fremme kunnskap om barfot og naturlig hestehold i samfunnsdebatten der det er naturlig.

Foreningen skal representere barfot hovtrim og naturlig hestehold i det norske samfunnet, og ta del i offentlige og private demokratiske prosesser på linje med de øvrige hesteorganisasjonene.

Foreningen skal bidra til kontakt mellom det nasjonale og det internasjonale miljøet i forhold til barfot hovtrim og naturlig hestehold.

4 Medlemmer

Alle som støtter Foreningens formål, kan tas opp som medlemmer.

Gyldig medlemskap forutsetter at årets medlemskontingent er betalt.

5 Kontingent

Kontingenten er årlig, fastsettes av årsmøtet og gjelder f.o.m. påfølgende år.

6 Organisasjon

6.1 Årsmøtet

6.1.1 Innkalling og saker til årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Innkalling skjer skriftlig ved e-post til hvert enkelt medlem og ved publisering på medlemsforumet med minst fire ukers varsel.

Saksliste, årsmelding og revidert regnskap sendes ut sammen med innkallingen.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Saken legges ut på gruppen i likhet med andre saker. Da under punkt 8 i Årsmøtet

6.1.2 Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet avholdes via et egnet sosialt medium over Internett.

Alle medlemmer er valgbare og har stemmerett på årsmøtet.

Det opprettes en egen lukket gruppe på valgt forum/mediekanal for hvert årsmøte. Alle medlemmer inviteres inn i gruppen.

Årsmøtet er gyldig når minst fem styremedlemmer eller varamedlemmer og 1/3 av medlemmene melder seg som deltagere.

Alle saker legges ut på gruppen i henhold til saksliste for Årsmøtet. Hver sak gis en egen «sakstråd»

6.1.3 Debatt og vedtak

Det angis en tidsperiode for når diskusjoner og avstemming skal foregå, f.eks. en uke hver, og en dato når avstemmingen skal være avsluttet.

Når fristen for den enkelte sak er ute, opprettes det en avstemmingsmulighet for hver sakstråd.

Alle vedtak på årsmøtet med unntak av vedtektsendringer, eksklusjon og oppløsning av foreningen, avgjøres med simpelt flertall. For disse se punkt 6, 8 og 9.

6.1.4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres tidligst fire uker etter innkalling.

6.1.5 Saksliste for Årsmøtet:

Sak 1     Godkjenning av innkalling

Sak 2     Valg av møteleder og referent

Sak 3     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4     Årsmelding, samt forslag til årsplan.

Sak 5     Fastsettelse av kontingent

Sak 6     Regnskap, og forslag til budsjett

Sak 7     Styrets ansvarsfrihet

Sak 8     Innkomne saker

Sak 9     Valg av leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer samt to varamedlemmer.

Leder velges for et år. Kasserer velges for to år. Nestleder og styremedlemmer velges for to år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for et år. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Sak 10   Valg av revisor for et år, og varamann til denne.

Sak 11   Valg av valgkomité. Leder og to medlemmer. De velges for tre år, slik at en skiftes ut hvert år. Den som sitter i sitt tredje år er leder.

 

6.2 Styret

Styret er foreningens ansvarlige organ mellom årsmøtene og skal lede foreningen i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.

6.2.1 Prokura

Leder, nestleder og kasserer har prokura. Dvs. fullmakt til å forhandle eller undertegne på vegne av foreningen.

6.2.2 Geografisk spredning

Styrets medlemmer tilstrebes spredd over hele landet.

6.2.3 Arbeidsform

Styret står fritt til å benytte de kommunikasjonskanaler og sosiale media som internett tilbyr. Valgt forum/mediekanal må sikre fri debatt innen styret.  Det skal skrives daterte referat fra styremøtene som minst omfatter deltagere, saksliste, omtale av sakene og vedtak som blir fattet.

Styret og varamedlemmer har rett til å delta på styremøter.  Styret er vedtaksdyktig når minst leder eller nestleder og tre styremedlemmer, eller varamedlemmer i deres sted, deltar.

Det bør etterstrebes at vedtak fattes ved konsensus og i samsvar med råd fra medlemmene. Er dette ikke mulig har hvert medlem av styret en stemme. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

6.2.4 Varamedlemmer

Varamedlemmer har uttalerett på alle styremøter. Varamedlemmer har kun stemmerett når de møter i plassen til et ordinært styremedlem.

6.2.5 Medlemskontakt

Et av styrets medlemmer skal inneha funksjonen «Medlemskontakt». Vedkommende drifter et medlemsforum på internett, som kun er åpent for foreningens medlemmer. Forumet skal bidra til aktivitet og fri debatt blant foreningens medlemmer, og gi informasjon og råd til styret.  Styret informerer jevnlig medlemmene om vedtak fattet av styret.

6.2.6 Arbeidsgrupper

Styret kan om ønskelig opprette arbeidsgrupper med definerte arbeidsoppgaver. Disse gruppene kan ikke overta styrets formelle ansvar.

 

6.3 Lokallag/interessegrupper.

Lokallag/interessegrupper kan dannes dersom medlemmer ønsker det.

De skal dele foreningens formål og ha et definert geografisk område eller arbeidsområde innenfor foreningens arbeidsfelt.

De må bestå av minimum 5 medlemmer og ha et styre på minimum 3 personer.

Lokallag/interessegrupper er organisasjonsmessig underlagt styret og rapporterer sin aktivitet til dette.

7 Vedtekter

Vedtekter fastsettes av årsmøtet. Endringer i vedtektene skal fremmes som sak til årsmøtet, og krever 2/3 flertall.

8 Æresmedlemmer

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer, som innvilges livslangt gratis medlemskap.

9 Eksklusjon

Styret kan vedta å ekskludere et medlem som etter advarsel og etter styrets vurdering opptrer på en måte som alvorlig skader foreningen eller dens formål. Slik sak kan ankes inn for årsmøtet som avgjør med 2/3 flertall.

10 Oppløsning

Forslag om oppløsning skal fremmes som sak til årsmøtet. Årsmøtet vedtar en anbefaling om oppløsning dersom forslaget får minimum 2/3 flertall.

I så tilfelle, innkalles det til et ekstraordinært årsmøte, som kan avholdes tidligst 3 måneder senere. Dette årsmøtet kan vedta oppløsning med 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal foreningens midler disponeres av årsmøtet til formål som kommer foreningens formål til gode.

 

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv